آمار دانشجویان آمار زیستی تحلیل آمار سایت و وبلاگ
X
تبلیغات
دورکار
 
دانشجویان آمار زیستی
آمار؛تصویر دیروز، آیینه امروز،دورنمای فردا
آخرین مطالب
نویسندگان
سایر
چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:27 ::  نویسنده : یوسف بشیری

این سایت  بمنظور راهنمایی به مشکلات آماری دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی در زمینه دروس آماری، انجام پروژه های آماری، تجزیه و تحلیل پایان نامه، چگونگی نوشتن  پروپوزال و پایان نامه، بررسی روایی وپایایی پرسشنامه، استخراج مقاله از پایان نامه و مشاوره برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی  آمادگی دارد تا خدمات فوق را در کوتاه ترین زمان انجام دهد.


یوسف بشیری

amarezisti@yahoo.com

چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:26 ::  نویسنده : یوسف بشیری

از تمامی دانشجویان، فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  آمار و آمار زیستی خواهشمند است  جهت استفاده سایر دانشجویان، مطالب آماری ، کتابهای آماری و خصوصا مقالات جدید این حوزه را به آدرس amarezisti@yahoo.com ارسال نمایند تا به نام خود عزیزان در وب سایت بازنشر شود.

ضمناً منتظر هرگونه نظر، انتقاد و پیشنهاد سازنده توسط شما عزیزان هستیم.


اطلاعیه شماره 9 - دفترچه انتخاب رشته محل-دفترچه از تاریخ 2/4/95 قابل دسترسی خواهد بود.

انتخاب رشته محل - از تاریخ 8/4/95 لغایت 11/4/95 فعال می شود

کارنامه علمی - از تاریخ 8/4/95 قابل دسترس می باشد

چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:21 ::  نویسنده : یوسف بشیری

عنوان مقاله: کاربرد مدلهای شفایافته در تحلیل بقای بیماری تالاسمی ماژور

رضا علی اکبری خویی،عنایت اله بخشی، آزیتا آذرکیوان، اکبر بیگلریان

 

ﭼﮑﯿﺪه زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻘﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎران، ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄـﺮ و ﻧﯿـﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪلﻫﺎی ﺷـﻔﺎﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

روش ﮐﺎر: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ از اﻃﻼﻋﺎت 296 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻼک اﻃﻼع آﮐﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣـﺪل، ﻣﺒﻨـﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی Stata و R اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻼک آﮐﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺪل ﺷﻔﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎآﻣﯿﺨﺘﻪ ﻟﻮگ - ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﺠﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

 نتیجه ﮔﯿﺮی: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﺪل ﺷﻔﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎآﻣﯿﺨﺘﻪ ﻟﻮگ- ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

 دانلود

 

از آقای رضا علی اکبری خویی  کارشناس ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بابت ارسال مقاله تشکر می شود.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ: ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﻔﺎﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎء، ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور.


چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:21 ::  نویسنده : یوسف بشیری

نسخه فارسی و انگلیسی داده کاوی با R را از لینک های زیر دانلود نمایید.

دانلود نسخه انگلیسی


دانلود نسخه فارسی


منبع: سایت آزمونهای اپیدمیولوژی

چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:21 ::  نویسنده : یوسف بشیری

عنوان مقاله : تحلیل بقاء بیماران تالاسمی ماژور با استفاده از مدل های پارامتری و نیمه پارامتری بقاء

رضا علی اکبری خویی،عنایت اله بخشی، آزیتا آذرکیوان، اکبر بیگلریان


ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی راﯾﺞدر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎء اﺳﺖ.

روش ﮐﺎر: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ ﻃﻮﻟﯽ از اﻃﻼﻋﺎت 296 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﻼک اﻃﻼع آﮐﺎﯾﯿﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار R شد.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﻣﺪل ﻟﻮگ-ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺸﺎن داد، ﺳﻦ اﺑﺘﻼ، ﺳـﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ دﺳﻔﺮال، ﺳﻦ ﺷﺮوع ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن، زادﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎران و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﺑﯿﻤﺎران راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﯽداری داﺷـﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻼک اﻃﻼع آﮐﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻟﻮگ-ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺪل ﮔﺎﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل در ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﺬا ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻟﻮگ-ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎء ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.

دانلود


از آقای رضا علی اکبری خویی  کارشناس ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بابت ارسال مقاله تشکر می شود.

چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:20 ::  نویسنده : یوسف بشیری

نشریه سالنامه آماری در بر گیرنده آمار و اطلاعات ثبت وقایع حیاتی چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و سایر فعالیت هایی است که توسط سازمان ثبت احوال انجام می گیرد است. هر یک از وقایع چهارگانه بر اساس قانون ثبت احوال در ادارات تابعه ثبت، و آمار آن از طریق سامانه برخط ثبت وقایع حیاتی جمع آوری می گردد. آمارهای ثبت شده وقایع حیاتی به لحاظ بکارگیری شیوه ثبت، از معتبرترین آمار و اطلاعات جمعیتی بوده و می تواند در برنامه ریزی ها، سیاستگذاریها و انجام فعالیت های علمی و پژوهشی و ... مورد استفاده قرار گیرد.


نشریه سالنامه آماری سال 1393 دهمین سالنامه از مجموعه سالنامه آماری ثبت احوال می باشد که به قسمت سالنامه آماری اضافه شد.

چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:20 ::  نویسنده : یوسف بشیری

دانلود: روشهای  تحلیل چند متغیره ویرایش سوم – اثر رنچر(جدید)


کتاب زبان اصلی روشهای  تحلیل چند متغیره ویرایش دوم – اثر رنچر را که یکی از منابع اصلی درس چند متغیره پیوسته و آزمون دکتری آمار زیستی می باشد را از اینجا دانلود نمایید.

 

از سرکار خانم سروی دانشجوی دکتری  امار زیستی دانشگاه علوم پزشکی همدان بابت ارسال این فایل قدردانی می شود.

چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:19 ::  نویسنده : یوسف بشیری

( دانلود نسخه 3.5)

قابلیت‌های ویراستیار

پشتیبانی از نسخه‌های مختلف مایکروسافت وُرد 2003،2007و 2010 و 2013 ,ویندوزهای xp, 8.1،8،7,vista

نرم‌افزار ویراستیار افزونه‌ای برای مایکروسافت وُرد (Microsoft Word) است که قابلیت‌های متعددی را برای کاربران فارسی زبان فراهم می‌کند. نرم‌افزار ویراستیار امکان پشتیبانی از نسخه‌های متفاوت مایکروسافت وُرد و ویندوز را دارا است. برای دانلود این نرم افزار که مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی است ، به سایت http://www.virastyar.ir/ مراجعه نمایید.

غلط یاب املایی

غلط‌یاب املایی ویراستیار از کارایی بالا و سرعت مناسبی برخوردار است. از موارد کارکرد غلط یاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:.

اصلاح املای واژه‌ها

اصلاح نویسه‌های متن

اصلاح نشانه‌گذاری

تبدیل تقویم و تاریخ

تنظیمات

تبدیل پینگلیش

پیش پردازش املایی متنادامه مطلب ...
چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:19 ::  نویسنده : یوسف بشیری
چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:18 ::  نویسنده : یوسف بشیری

سوالات  و کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی آمار زیستی 95-94 وزارت بهداشت را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.


سوال 


کلید نهایی

با تشکر از سرکار خانم پرستو دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:18 ::  نویسنده : یوسف بشیری

در 25 اسفند 92 فایل آموزشی spss19 قسمت اول را از دوست عزیزمان جناب آقای اکبرزاده دانشجوی دکترای آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی همدان بارگزاری شد که تا به امروز 15 اردیبهشت 94 ، 443 بار دانلود شده است با دریافت قسمت دوم فایل آموزشی spss19 و فایل آموزشی نرم افزار sas از طرف  ایشان هر سه فایل را از لینک های زیر می توانید دانلود نمایید.


قسمت اول spss19

قسمت دوم  spss19

sasبرخود فرض می دانم از ایشان بابت ارسال این فایل های ارزشمند تشکر نموده، و آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای ایشان نمایم.

برچسب‌ها: آموزش نرم افزار، spss19، sas
چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:17 ::  نویسنده : یوسف بشیری

کتاب آمار ریاضی و کاربردهای ان نوشته جان فروند و ترجمه دکتر وحیدی اصل و دکتر عمیدی را که مشتمل بر 16 فصل می باشد را از اینجا می توانید دانلود نمایید.

منبع: وبلاگ آماریست جوان

چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:17 ::  نویسنده : یوسف بشیری

نسخه 3.2.0 نرم افزار R که  نسخه جدیدی از این نرم افزار می باشد را  از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود


منبع :  وبلاگ شخصی حمیدرضا مسافری

برچسب‌ها: نرم افزار R، 3.2.0
چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1395 :: 22:16 ::  نویسنده : یوسف بشیری
الگوی تهیه مقاله  که مطالب مفیدی را در خصوص نحوه نوشتار چکیده، مقدمه، تقسیمات مقاله، قواعد نوشتاری ، شکل ها و جدول ها، فرمول ها و عبارات ریاضی  و نتیجه ارایه می دهد را از اینجا دانلود نمایید.

برچسب‌ها: مقاله

بسمه تعالی

پیام رییس انجمن آمار ایران به مناسبت درگذشت دکتر سروش علیمرادی  ۱۳۹۵  - ۱۳۳۹

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت آقای دکتر سروش علیمرادی دانشیار گرانمایه دانشگاه صنعتی اصفهان،  دوست  صمیمی و یار قدیمی موجب اندوه فراوان شد. این سطور را با تالم فراوان می نویسم و مطمئن هستم با این مختصر حق دوستی را به صورت کامل و درخور شان ایشان ادا نخواهم کرد. ادامه مطلب ...
   1      2       3       4       5       ...      20    >>
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 244586
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 

  • تایم نت
  • ایرانی فون
  • کارت شارژ همراه اول